Нашата мисија и Визија:

 

 1. Грижа и помагање за/кон зајакнување, одржување и ширење на репрезентативноста и јавниот профил на Фудбалскиот Клуб Барселона од Барселона, Шпанија (во понатамошниот текст: ФК Барселона) во Македонија.
 
 1. Промоција на традиционалните вредности на клубот и чувството на „братска припадност“ меѓу неговите членови и поддржувачи, во рамките на напорите на клубот за истото во функција и согласно законите на РМ.
 
 1. Ширење на традиционалните вредности за етика, граѓанска одговорност, социјална интеграција, толеранција, спортски дух, фер-плеј, солидарност, демократија, Каталонскиот идентитет, универзалноста и другите принципи кои ја рефлектираат социјалната активност на ФК Барселона, во Македонија.
 
 1. Служење на навивачите на ФК Барселона во Македонија за воспоставување на директна врска со клубот и одржување на истата во двете насоки.
 
 1. Организација на семинари, предавања, патувања, екскурзии и формални и неформални средби од секаков карактер со цел подобро меѓусебно запознавање на културите на Каталонците и Македонците.
 
Своите цели и задачи Здружението ќе ги остварува преку :
 
 1. Остварување на конкретни програмски активности;
 2. Спроведување на заеднички проекти на членовите;
 3. Организација на групни активности како: заедничко следење на натпревари, фудбалски натпревари, кошаркарски натпревари, турнирски натпреварувања од спортовите кои се претставени преку ФК Барселона;
 4. Формирање на спортски екипи;
 5. Организација на кампови и формирање на школи за спортовите претставени преку ФК Барселона;
 6. Промовирање на каталонската историја, традиција и култура преку организација на средби, туристички посети на Македонци во Каталонија и обратно, концертни настапни на македонски музичари и забавувачи во Каталонија и каталонски музичари и забавувачи во Македонија, организација на презентаци на традиционални кулинарски рецепти од Каталонија во Македонија и обратно;
 7. Организирана посета на натпревари на ФК Барселона во Каталонија и низ останатиот дел на светот, посета на формални и неформални собири на фан-клубови на ФК Барселона од целиот свет, организација на средби наменети за социјализација помеѓу членовите на фан-клубовите како и за сите други активности кои според својот статут ги предвидува клубот кога се во прашање членовите или поддржувачите на ФК Барселона;
 8. Соработка со организации и институции во складност со целите и задачите на здружението;
 9. Вршење на други работи во согласност со уставот и законот на Република Македонија.
 •  
  Во Здружението може да членува секој граѓанин кој ги прифаќа програмските цели и задачи на здружението.
   
 • Основни принципи за работа на Здружението се :
   
 • - Почитување на автономијата, самостојноста и иницијативноста на секој член на здружението;
 • - Рамноправност и еднаквост на остварувањето на правата и обврските на секој член на Здружението;
 • - Еднаквост во слободата, правата и обврските на секој член без разлика на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичката, сексуалната и верската определба, имотната и општествената положба.
   
  „Здружение на поддржувачи на ФК Барселона
  Пениа Барселониста Сис Копес де Струмица”
   
   
   
  13.12 2013                                                                                            Претседател
  Струмица                                                                                             Игор Филевски